Escuelas Amigas
   
     
Gran Maestro Sun Deyao
La página del Gran Maestro Sun Deyao: Taiji Mei Hua Tang lang Quan.
www.sundeyao.com

Nucleo Shandong
La página del Nucleo Shandong de Brasil - Flavio Prado
www.nucleoshandong.com.br


Shaolin Norte Kung Fu
La página del Shifu José De Marco
wwww.shaolinnortekungfu.com.ar/


Asociación Lai Kung Fu
La página del Maestro Claudio Di Renzo: Bei Shaolin, Hung Gar, Taiji Quan, Ving Tsun, Wen Sheng Quan, etc.
www.lai-kf.com

Asociación Hao Jia
La página del Shifu Ruben Chavez: Taiji Mei Hua Tang Lang Quan.
www.tanglangkungfu.net

Hung Sing Kwoong Kung Fu
La página del Shifu Anibal Tanus: Cai Li Fo y Taiji Quan.
www.sifutanus.com.ar

Wu Sheng Tao
La página del Shifu Walter Mercuri.
www.wushengtao.com.ar
  Asociación Hao Jia Tang Lang Quan
La página de Mantis Kung Fu del Shifu Matias Cassina.
www.haojiakungfu.com.ar

International Da Cheng Dao Inc
La página del Maestro Wang Renggang: Danchengquan, Xingyiquan, Baguazhang and Tang Lang Quan.
www.dachengdao.com

Asociación Kai Men Kung Fu
La página del Maestro Horacio Di Renzo: Bei Shaolin, Cai Li Fo, Taiji Quan, Baguazhang, Hsing I, etc.
www.kaimenkungfu.com

Asociación Long Hu Quan
La página del Profesor Jose Arnedo.
www.chentaichi.com.ar

ChoyLeeFut.com.ar
La página del Profesor Germán Bermudez.
www.choyleefut.com.ar

Hong Sheng Cai Li Fo de Foshan
La página del Hong Sheng Cai Li Fo de Foshan
www.hongshengguan.com
© 2011 - Instituto Kung Fu Dragón Rojo - Bei Shaolin Quan - Choy Lee Fut - Tai Chi Chuan - Kung Fu Tradicional e Infantil
Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Designed and Powered by SV Dessign